پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2115)

رشته تحصیلی: حسابداریگرایش: عمومیتاریخ شروع پایان نامه: 04/10/92تاریخ اتمام پایان نامه: 21/04/93استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاداستاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانیآدرس و شماره تلفن:چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2114)

1-6 روش شناسی تحقیقداده های این تحقیق با استفاده ازرویکرد پس رویدادی )ازطریق اطلاعات گذشته( بوده وگردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2111)

1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق91-7-2 قلمرو زمانی تحقیق91-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق91-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات9فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق2-1 مقدمه122-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن132-2-1 هموار سازی سود132-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران132-2-2-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2110)

2-6) تخصص حسابرس در صنعت412-7) حق الزحمه حسابرسی432-7-1) عوامل موثر برحق الزحمه حسابرسی442-8) اندازه موسسه حسابرسی45 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2109)

2-12- خلاصه فصل10فصل سوم: روش شناسی پژوهش513-1- مقدمه523-2- روش پژوهش523-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش 533-3-1- روش نمونه‌گیری533-4- تعداد نمونه گیری533-5-فرضیه های پژوهش543-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش 54 سایت منبع 3-7- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (2108)

3-4تعریف عملیاتی متغیرها633-5قلمرو زمانی و مکانی تحقیق663-6جامعه آماری، نمونه و روش گردآوری داده ها673-6-1جامعه تحقیق672-6-3روش گردآوری داده ها و اطلاعات 683-7چگونگی انجام آزمون فرضیه ها683-8خلاصه فصل69فصل چهارم: یافته های تحقیق704-1مقدمه714-2آزمون فرضیههای تحقیق714-2-1آمار توصیفی714-2-2تجزیه و تحلیل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (2107)

2-9-4- ریسک کاهش قیمت سهام102-10- ریسک اعتباری102-11- اندازه‌گیری ریسک اعتباری102-12- رتبه‌بندی اعتباری102-13- ارزیابی ریسک اعتباری102-14- کنترل وپاسخ ریسک102-15- راه های متفاوت ارزیابی ریسک اعتباری102-16- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری102-17- فنون اقتصاد سنجی اندازه ادامه مطلب…

By 92, ago